Soudní znalec - Ing. Jiří Forman

Přestupkové řízení

Řešení dopravních přestupků


Projednávání dopravních přestupků (tím pádem i dopravních nehod) upravuje Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn.

Shrnuto – přestupky lze projednat buď v blokovém řízení, v příkazním řízení, nebo ve správním řízení.


Promlčení přestupku


Přestupek lze projednat do 1 roku od jeho spáchání, pak je přestupek promlčen a nelze jej již projednat. Znamená to tedy, že projednání přestupku musí nabýt právní moci do jednoho roku od spáchání přestupku. Blokové řízení nabývá právní moci ihned, správní a příkazní řízení po uplynutí lhůty na odvolání (nebo při vzdání se odvolání) po zaslání Příkazu, či Rozhodnutí.


Příslušnost k projednání přestupku


K projednání přestupků ve správním řízení a příkazním řízení je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa, kde byl přestupek spáchán. Na žádost lze postoupit přestupek k vyřízení do místa trvalého bydliště přestupce, ale právní nárok na to však není a záleží na správním orgánu, zda žádosti vyhoví.


Blokové řízení


(§ 84 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích)

(1) Přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit.
(2) Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat.
(3) Pokuty v blokovém řízení jsou oprávněny ukládat a vybírat správní orgány, v jejichž působnosti je projednávání přestupků, a osoby jimi pověřené a dále orgány určené tímto nebo jiným zákonem.
(4) V blokovém řízení nelze projednat přestupky, které lze projednat jen na návrh.

Pokud tedy věc není projednána blokově, postupuje se do správního řízení, které má dvě
možnosti:


Příkazní řízení


(§ 87 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích)

(1) Není-li pochybnosti o tom, že obviněný z přestupku se přestupku dopustil a nebyla-li věc vyřízena v blokovém řízení, může správní orgán bez dalšího řízení vydat příkaz o uložení napomenutí nebo pokuty.
(2) Příkaz nelze vydat, jestliže obviněný z přestupku je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům je omezena.
(3) Příkaz má stejné náležitosti jako rozhodnutí o přestupku. Oznamuje se vždy písemně.
(4) Obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal. Včasným podáním odporu se příkaz ruší a správní orgán pokračuje v řízení. Obviněnému z přestupku nelze uložit jiný druh sankce, s výjimkou napomenutí, nebo vyšší výměru sankce, než byly uvedeny v příkaze.
(5) Příkaz, proti kterému nebyl včas podán odpor, má účinky pravomocného rozhodnutí.
(6) V příkazním řízení nelze projednat přestupky, které lze projednat jen na návrh, ani nárok na náhradu škody.


Správní řízení


(Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

Správní orgán si Vás pozve k tzv. „ústnímu jednání“, kde Vás seznámí s důkazy, které jsou proti Vám a Vy máte možnost se k těmto skutečnostem vyjádřit a obhajovat se. Po „prošetření“ celého přestupku správní orgán zhodnotí důkazy a vydá tzv. Rozhodnutí, kde je stanovena výše pokuty a případně i doba zákazu řízení s odůvodněním (popisem) přestupku, tak jak v příkazním řízení. Proti Rozhodnutí lze podat Odvolání, a to do 15-ti dnů
od jeho doručení. Odvolání má odkladný účinek, tedy pokud Vám byla příkazem uložena pokuta či zákaz řízení, tak tuto nemusíte uhradit a řidičský průkaz nemusíte odevzdávat.

Pokud si toto Rozhodnutí nepřeberete, tak po 10-ti dnech od uložení na poště nabývá právní moci, i když jste si jej nepřevzali a má se za to, že bylo doručeno, je doručeno tzv. fikcí.


Zpět