Soudní znalec - Ing. Jiří Forman


Postup pro účastníky dopravní nehody od 1.1. 2010


Dopravní nehoda představuje pro její aktéry většinou otřesný zážitek s vysokým psychickým vypětím. Vše se ještě může ztížit, pokud účastníci neví, jak se v podobné situaci zachovat. Zásadní změny přináší i nový zákon, který od ledna 2010 upravuje ohlášení dopravních nehod.

Od 1.1.2010 v případě dopravní nehody budeme povinni volat policii v případě škody vyšší 100 000 Kč.


Kdy tedy volat policii ?


    Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby. Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě vyšší než 100.000 Kč.

    Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.

    Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).

    Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).

    Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

Ve všech ostatních případech bychom si měli vystačit sami, bez součinnosti policie.


Bez policie? Sepište o nehodě záznam!


Zákon od ledna 2010 účastníkům nehody ukládat jednu úplně novou povinnost. U dopravních nehod, ke kterým se policie nevolá, budou účastníci nehody povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě.

Ten musí obsahovat popis času a místa vzniku dopravní nehody, její příčinu, průběh a následky, identifikaci účastníků nehody a zúčastněných vozidel. Účastníci nehody budou povinni záznam podepsat a neprodleně předat pojistiteli, který by měl plnit vůči poškozenému (tj. pojišťovně viníka dopravní nehody).

Záznam o dopravní nehodě může mít v zásadě libovolnou formu, žádný pevně stanovený formulář zákon nepředepisuje. Přesto lze doporučit tzv. euroformulář záznamu o dopravní nehodě, který současně doporučujeme všem řidičům vozit v autě s sebou.

Pokud by vám některý z účastníků nehody odmítl poskytnout součinnost při sepsání záznamu o nehodě, zavolejte k nehodě policii. Úvahy o zavedení platby za její výjezd k nehodě byl nakonec ze zákona vyňat. Odepřením sepsat záznam o nehodě se ale druhý účastník dopravní nehody dopustí přestupku.


Informace o zelených kartách


Zelená karta – mezinárodní karta automobilového pojištění- slouží jako doklad o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nejen v ČR, ale i v případě výjezdu vozidla do zahraničí. Umožní jednak prokázat, že řidič příslušného vozidla má v pořádku pojištění odpovědnosti, a také umožní vstup a provoz vozidla na území cizího státu bez nutnosti uhradit finanční částky jinak požadované tamními orgány za tzv. hraniční pojištění.

Od 1. ledna 2009 je jediným platným dokladem o pojištění odpovědnosti výhradně zelená karta.


Vystavení zelené karty


Zelenou kartu pojišťovna vystaví při sjednání pojištění nebo na jakékoli pobočce. Zelenou kartu lze vydat i opakovaně, a to po předložení dokladu o pojištění nebo pojistné smlouvy. Podle platných mezinárodních dohod nesmí vozidlo bez zelené karty vycestovat do zahraničí. Klient obdrží vždy dvě části zelené karty – originál a duplikát. Při cestě do zahraničí má mít u sebe oba výtisky, protože pokud způsobí škodu, policie cizí země si jedno vyhotovení zelené karty ponechá. Druhé slouží pro prokázání sjednaného pojištění odpovědnosti vozidel na cestě
ze zahraničí.


Zpět